Hayate
UW125FS-I/UW125FSC-I.
Hayate 125 (2012)
UW125FS-K/FSC-K
Jelato
UF125F-H/ZFS-I/FS-K