112209-ML0-722   SEAL VALVE STEM (ARAI)   [x4]
12209-K56-N01   VALVE STEM SEALS (NOK)   [x4]
214110-K56-N00   THE INTAKE CAMSHAFT   [x1]
314210-K56-N00   EXHAUST CAMSHAFT   [x1]
414430-K56-N00   ROCKER INTAKE VALVE   [x1]
514440-K56-N00   NOTABLE EXHAUST VALVES   [x1]
614451-K56-N00   BOX COVER   [x2]
714711-K56-N00   THE INTAKE VALVES   [x2]
814721-K56-N00   EXHAUST VALVE   [x2]
914751-K45-N41   OUTER VALVE SPRING (PT. INDOSPRING TBK.)   [x4]
14751-K56-N01   OUTER VALVE SPRING (CHUO HATSUJO)   [x4]
1014761-K45-N41   INNER VALVE SPRING (PT. INDOSPRING TBK.)   [x4]
14761-K56-N01   INNER VALVE SPRING (CHUO HATSUJO)   [x4]
1114771-K45-NL0   PADS, VALVE SPRINGS   [x4]
1214775-K56-N00   WASHER VALVE SPRING   [x4]
1314781-ML0-720   NAIL VALVE   [x8]
1414913-KT7-013   SHIM ( 1.500 )   [x4]
14914-KT7-013   SHIM ( 1.525 )   [x4]
14915-KT7-013   SHIM ( 1.550 )   [x4]
14916-KT7-013   SHIM ( 1.575 )   [x4]
14917-KT7-013   SHIM ( 1.600 )   [x4]
14918-KT7-013   SHIM ( 1.625 )   [x4]
14919-KT7-013   SHIM ( 1.650 )   [x4]
14920-KT7-013   SHIM ( 1.675 )   [x4]
14921-KT7-013   SHIM ( 1.700 )   [x4]
14922-KT7-013   SHIM ( 1.725 )   [x4]
14923-KT7-013   SHIM ( 1.750 )   [x4]
14924-KT7-013   SHIM ( 1.775 )   [x4]
14925-KT7-013   SHIM ( 1.800 )   [x4]
14926-KT7-013   SHIM ( 1.780 )   [x4]
14927-KT7-013   SHIM ( 1.850 )   [x4]
14928-KT7-013   SHIM ( 1.875 )   [x4]
14929-KT7-013   SHIM ( 1.900 )   [x4]
14930-KT7-013   SHIM ( 1.925 )   [x4]
14931-KT7-013   SHIM ( 1.950 )   [x4]
14932-KT7-013   SHIM ( 1.975 )   [x4]
14933-KT7-013   SHIM ( 2.000 )   [x4]
14934-KT7-013   SHIM ( 2.025 )   [x4]
14935-KT7-013   SHIM ( 2.050 )   [x4]
14936-KT7-013   SHIM ( 2.075 )   [x4]
14937-KT7-013   SHIM ( 2.100 )   [x4]
14938-KT7-013   SHIM ( 2.125 )   [x4]
14939-KT7-013   SHIM ( 2.150 )   [x4]
14940-KT7-013   SHIM ( 2.175 )   [x4]
14941-KT7-013   SHIM ( 2.200 )   [x4]
14942-KT7-013   SHIM ( 2.225 )   [x4]
14943-KT7-013   SHIM ( 2.250 )   [x4]
14944-KT7-013   SHIM ( 2.275 )   [x4]
14945-KT7-013   SHIM ( 2.300 )   [x4]
14946-KT7-013   SHIM ( 2.325 )   [x4]
14947-KT7-013   SHIM ( 2.350 )   [x4]
14948-KT7-013   SHIM ( 2.375 )   [x4]
14949-KT7-013   SHIM ( 2.400 )   [x4]
14950-KT7-013   SHIM ( 2.425 )   [x4]
14951-KT7-013   SHIM ( 2.450 )   [x4]
14952-KT7-013   SHIM ( 2.475 )   [x4]
14953-KT7-013   SHIM ( 2.500 )   [x4]
14954-KT7-013   SHIM ( 2.525 )   [x4]
14955-KT7-013   SHIM ( 2.550 )   [x4]
14956-KT7-013   SHIM ( 2.575 )   [x4]
14957-KT7-013   SHIM ( 2.600 )   [x4]
14958-KT7-013   SHIM ( 2.625 )   [x4]
14959-KT7-013   SHIM ( 2.650 )   [x4]
14960-KT7-013   SHIM ( 2.675 )   [x4]
14961-KT7-013   SHIM ( 2.700 )   [x4]
14962-KT7-013   SHIM ( 2.725 )   [x4]
14963-KT7-013   SHIM ( 2.750 )   [x4]
14964-KT7-013   SHIM ( 2.775 )   [x4]
14965-KT7-013   SHIM ( 2.800 )   [x4]
14966-KT7-013   SHIM ( 2.825 )   [x4]
14967-KT7-013   SHIM ( 2.850 )   [x4]
14968-KT7-013   SHIM ( 2.875 )   [x4]
14969-KT7-013   SHIM ( 2.900 )   [x4]